Sociaal beleid en legitimiteit [UITVERKOCHT]

Sociaal beleid en legitimiteit biedt inzicht in legitimiteit van sociaal beleid en beschrijft verschillende uitgangspunten, belangen en perspectieven op sociale zekerheid en beleid.

ISBN 978-90-79812-99-8

Beschrijving

Samenwerking tussen SZW, NSOB en EUR
Sociaal beleid en legitimiteit is het resultaat van onderzoek naar Nederlands sociaal beleid namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het NSOB en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Deze drie partijen zijn zeer betrokken bij en benieuwd naar de stand van zaken rond het Nederlandse sociale beleid en zoomden extra in op de Bijstand (Abw, N-Abw, WWB), Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Neemt u voor een overzicht van de besproken onderwerpen en thema’s alvast een kijkje in de inhoudsopgave van Sociaal beleid en legitimiteit.

Omstreden sociaal beleid
De inhoud van sociaal beleid is vaak omstreden in Nederland. Burgers, politici en belangengroeperingen twijfelen openlijk aan de hoogte van uitkeringen, de verdeling van rechten en plichten en de toegang tot uitkeringen en sociale regelingen. Zorgt dit voor een kloof tussen beleidsmakers en burgers? Sommigen denken van wel. Zo stelde Nationale ombudsman Brenninkmeijer onlangs in het Financieel Dagblad nog dat burger en overheid “langs elkaar heen praten”. Die veronderstelling duikt regelmatig in politiek, maatschappij en media op. Dit is dan ook een belangrijke achtergrond voor onderzoek naar het legitimiteitsvraagstuk rond sociaal beleid.

Legitimiteitsverlies overheid
Er zijn dus signalen die erop wijzen dat de legitimiteit van sociaal beleid onder druk staat. Als oorzaak wordt vaak het onvermogen van de overheid om goed in te spelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen genoemd. Sociaal beleid en legitimiteit gaat in op de vraag of er daadwerkelijk sprake is van legitimiteitsverlies en het veronderstelde onvermogen. Dat zou een groot probleem kunnen opleveren, want de belastingbetaler draagt relatief veel af aan het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.

Kosten en achtergronden sociale zekerheid
Nu steeds beter duidelijk wordt wat de Nederlandse sociale zekerheid kost, kijken velen kritischer naar het functioneren ervan. Hoe de burger en professional dat functioneren inschat en beoordeelt, komt in Sociaal beleid en legitimiteit aan de orde. Verder wordt geanalyseerd hoe de overheid inspeelt op veranderende maatschappelijke en economische ontwikkelingen, met aangepast of zelfs geheel nieuw beleid. Een constant spanningsveld want beleid moet natuurlijk geen willoze speelbal van de publieke opinie worden!

Wsw, Wav en de Bijstand
Aan de hand van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek scheppen de auteurs een theoretisch kader waarmee ze het functioneren (en de perceptie van de burger daarover) tegen het licht houden. In het bijzonder keken de auteurs van Sociaal beleid en legitimiteit naar de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Bijstand. Dat resulteerde in belangrijke conclusies en aanknopingspunten voor toekomstig beleid en een invulling van de (kennis)behoefte die voortkomt uit de Strategische Kennisagenda van Ministerie van SZW.